برجام سبب ارتقا امنیت جهانی شد/ روسیه با توسل به زور به دنبال برگرداندن جایگاه خود است