آتش بس یک طرفه سودی ندارد

روسیه اعلام کرد که پایبند ماندنِ یکجانبۀ دولت سوریه به توافقنامۀ آتش بس با گروه های مسلح در این کشور، بی فایده است.