دولت کویت عزاداری در خیابان را ممنوع کرد

وزارت کشور کویت از شیعیان این کشور خواسته است از برگزاری مراسم های عزاداری محرم در خیابان های این کشور خودداری کنند.