مسکو توافق نامه آتش بس سوریه را منتشر کرد

روسیه بخش هایی از جزئیات توافق نامه آتش بس سوریه را منتشر و موافقت آمریکا برای انتشار تمامی جزئیات آن را خواستار شد.