تکرار توهمات عربستان توسط مقامات بحرینی نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف‌ها ندارد