فومن گیلان، دومین شهر تاریخی جهان از نظر ابنیه تاریخی