تظاهرات هواداران نامزد انتخاباتی حزب سبز آمریکا در نیویورک