بازدید خبرنگار اسرائیلی از آموزش نظامی گروهک ضدانقلاب