مدیر امور تجاری مخابرات: کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت اینترنت