صدمین روز تحصن مردم مقابل منزل آیت‌الله عیسی قاسم

تحصن مردم بحرین در مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در منطقه الدُراز، وارد روز صدم خود شد.