تاکید بر تدوین نقشه راه ۵ ساله همکاری ایران و عمان