مقدار اکسیژن اتمسفر زمین نسبت به گذشته کاهش یافته است

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که میزان اکسیژن جو زمین در حال کاهش است و دانشمندان هنوز علت آن را نمی‌دانند.