مقدار اکسیژن اتمسفر زمین نسبت به گذشته کاهش یافته است