والکات: تحول بزرگی در من ایجاد شده است

تئو والکات، ستاره تند و تیز و انگلیسی آرسنال اذعان داشت که بعد از گذراندن دورانی دشوار، حالا احساس بسیار خوبی در این تیم دارد.