وزیر نفت عربستان: تا پایان سال درباره تثبیت سقف تولید به توافق میرسیم