پرونده تلکام هفدهم فردا بسته می‌شود

تلکام هفدهم فردا به پایان می‌رسد و پرونده این رویداد بزرگ ICT کشور بسته می‌شود.