نصب ۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی در ۱۲ استان تا پایان سال ۹۶