اعضای یک گروه تروریستی در استان کردستانِ ایران دستگیر شدند

اعضای یک گروه تروریستیِ مستقر در شمال کشور عراق که برای اقدامات خرابکارانه به استان کردستان در ایران آمده بودند، دستگیر شدند.