اعضای یک گروه تروریستی در استان کردستانِ ایران دستگیر شدند