اینترنت موبایل در ایران ۲۲ میلیون کاربر دارد

ضریب نفوذ موبایل در کشور نزدیک به ۹۷/۵ درصد است.