مقام آمریکایی از سخت گیری‌های جدید برای ورود مهاجران خاورمیانه‌ای خبر داد

وزیر امنیت داخلی آمریکا در کمیته سنا گفت که تدابیر جدیدی برای سخت گیری در مورد مهاجران خاورمیانه ای که با عبور غیرقانونی از مرزهای جنوبی وارد این کشور می شوند، اندیشیده شده است.