مقام آمریکایی از سخت گیری‌های جدید برای ورود مهاجران خاورمیانه‌ای خبر داد