جهانگیری از طیب نیا در اجرای اقتصادمقاومتی تمجید کرد

اسحاق جهانگیری به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با تدوین نقشه راه این مهم را تحقق بخشد.