رئیس بانک جهانی در سمت خود ابقا شد

مدیران اجرایی بانک جهانی، روز سه شنبه رئیس کنونی این بانک را در سمت خود ابقا کردند.