طرح تعقیب قضایی مقامات سعودی تبعات فاجعه‌باری خواهد داشت

وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که طرح تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در حادثه یازده سپتامبر می‌تواند برای نیروهای آمریکایی تبعات بدی داشته باشد.