آمار فروش بازی ها به عرضه ۱۵۰ هزار HTC Vive اشاره دارد