مشارکت سرمایه گذاران خارجی در ساخت مجموعه گردشگری خراسان رضوی