ارتش سوریه حمله تروریست ها را دفع کرد/ پاکسازی منازق غوطه شرقی

ارتش سوریه با دفع تک تروریست ها و انجا یک پاتک سریع، مناطقی را در غوطه شرقی دمشق پاکسازی کرد.