برخاستن دود از تبلت سامسونگ در یک پرواز هوایی، به تغییر مسیر هواپیما منجر شد