سیستم جدید ولوو برای اعلام هشدار به عابرین پیاده اطراف اتوبوس ها معرفی شد