کویت بورس را به بخش خصوصی واگذار کرد

دولت کویت در تحولی غیر منتظره در تاریخ اقتصادی این کشور، سازمان بورس را کاملا به بخش خصوصی واگذار کرد.