سازمان ملل درمورد وضعیت لیبی هشدار داد

نماینده سازمان ملل در امور لیبی هشدار داد که این کشور با ‘بن بست سیاسی ‘ و ‘ تحولات نظامی مخاطره آمیز’ روبرو شده است.