در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: احساس بدی از این تساوی دارم