عملیات زمینی ارتش سوریه علیه تروریست ها در چند جبهه

ارتش سوریه عملیات زمینی گسترده ای را علیه تروریست ها و شورشیان در مناطق مختلف حلب شروع کرده است.