عملیات زمینی ارتش سوریه علیه تروریست ها در چند جبهه