کوربین خواهان جهان عاری از سلاح هسته ای شد

رهبر حزب کارگر به رغم موضع اصلی حزبش مبنی بر حمایت از نوسازی سامانه هسته ای انگلیس، خواهان جهان عاری از سلاح هسته ای شد.