آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به دنبال قطع منابع مالی کره شمالی

کشورهای آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به دنبال قطع منابع مالی کره شمالی هستند.