وضع قوانین سختگیرانه برای استفاده از پهپاد در فرانسه

پارلمان فرانسه قوانین سختگیرانه‌تری برای استفاده از پهپادهای غیرنظامی وضع کرد.