تلاش مخالفان طرح پیگرد قضایی عربستان در مجلس نمایندگان آمریکا

مخالفان طرح پیگرد قضایی عربستان در مجلس نمایندگان آمریکا به تلاش خود برای عقیم گذاشتن این طرح ادامه می دهند.