رهبری اجازه مذاکره با آمریکا درباره منطقه و سوریه را ندادند