بِبَر و جاوادنه‌شو؛/ گزارش زنده؛ ایران ۰ – روسیه ۰