ایران به میزان تولید نفت در دوران پیش از تحریم می‌رسد