علیرغم کنار رفتن رقبای بالقوه، هنوز پیروزی روحانی قطعی نیست