پارلمان یونان قانون اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد

نمایندگان پارلمان یونان قانون اصلاحات مورد درخواست وام دهندگان بین المللی به این کشور را تصویب کردند.