افزایش تعداد قربانیان کشتی واژگون شده مصری به ۲۰۴ نفر

تعداد قربانیان کشتی واژگون شده مهاجران در آب های شمال مصر با از آب گرفتن جسد ۳۳پناهجوی دیگر، به ۲۰۴ نفر افزایش یافت.