افزایش تعداد قربانیان کشتی واژگون شده مصری به ۲۰۴ نفر