ماست مالی به سبک «اعتماد»/ فرهادی باید ۲ واحد «سوال از وزیر» پاس کند