اعتراضات به حمایت کرزی از طالبان به فرودگاه بین‌المللی کشید