خط و نشان حزب کارگر انگلیس برای انتخابات پارلمانی

رهبر حزب کارگر انگلیس از آمادگی حزبش برای شرکت و پیروزی در انتخابات خبر داد.