حریف مکار فرار کرد / روسیه ۴ – ایران٣؛ حسرت ابدی در مدلین